Posts Tagged ‘gebruiker’

Groen is poen over samenwerking en duurzame innovatie in de bouw

16 april 2013

Vorig jaar heb ik meegedaan aan een onderzoek naar samenwerking en duurzame innovatie in de bouw, dat werd afsloten met het congres “Groen is poen”. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van EZ, met ondersteuning van het Ministerie van I&M en BZK, en Vernieuwing Bouw en is nu afgerond.

Het doel was om de knelpunten die samenwerking en innovatie in de bouw belemmeren of juist stimuleren inzichtelijk te maken, en om de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven te ondersteunen. Daartoe zijn succesvolle projecten in de bouw nader beschouwd: hoe werden hier bekende knelpunten als een gebrek aan samenwerking, vertrouwen of een conservatieve cultuur doorbroken? Wie waren betrokken? En hoe werd de keten georganiseerd?

Mijn bijdrage is verwerkt in de eerste paragraaf van hoofdstuk 5 over Duurzame verdienmodellen achter renovatie, isolatie en energiebesparing, Rotterdamse zwembad ESCO’s. Hier vindt u een uitwerking terug over wat er anders wordt gedaan in Rotterdam, namelijk:

Bedrijven en samenwerking – samenwerking op gelijkwaardigheid:

  • Samenwerking
  • Innovatie in het proces
  • Betrekken van de gebruiker
  • Gemeente moet goede regie voeren
  • Veranderende rollen in de keten

Instituties:

  • Wet- en regelgeving: standaardiseren gunningscriteria in aanbestedingsprocedures (PPS)
  • Cultuur

Markt:

  • Garantie op energiebesparing

Conclusies van het rapport:

Voor de bedrijven zijn de voornaamste conclusies, dat succesvolle projecten worden gekenmerkt door ondernemers die:
· niet duurzaamheid, maar de klant voorop zetten – de product / dienst biedt
toegevoegde waarde aan de klant (mooi, comfortabel, ontzorging);
· full-service concepten leveren, waardoor de klant ontzorgd wordt en markt in
transparantie wordt opgelost (wat moet ik kopen? wie moet ik inhuren? wanneer
verdien ik het terug?);
· complementaire samenwerking zoeken in een vroeg stadium, waardoor
innovatieve integrale oplossing kunnen ontstaan waarbij meer- en faalkosten
voorkomen kunnen worden.

Voor de overheid zal het de uitdaging zij om successen zoals in dit rapport beschreven zijn (blijvend) mogelijk te maken. Hiervoor worden de volgende punten door de respondenten cruciaal gevonden:
· Lange termijn beleidsdoelstellingen als basis voor lange termijn
investeringsbeslissingen voor het bedrijfsleven zodat deze voldoende
investeringszekerheid hebben. Dit zou ook moeten inhouden dat korte termijn
beleidsmaatregelen niet meer genomen worden (tijdelijke subsidies,
belastingmaatregelen), liever graduele lange termijn maatregelen.
· Beleidsconsistentie tussen beleidsterreinen en bestuurslagen zodat nationaal
beleid consistent is met plaatselijk beleid, en beleid van de verschillende
ministeries ook in overeenstemming is.
· Geen subsidies, maar meedenkende overheid die barrières wegneemt. Waar
subsidies als marktverstorend en onterecht sturend worden ervaren, wensen
bedrijven zich vooral een meedenkende overheid die de randvoorwaarden zo
stelt, dat het bedrijfsleven zich vol kan wijden aan ondernemen.

Nieuwsgierig? Klik op de volgende link

TNO Rapport Samenwerking en Duurzame innovatie in de Bouw


%d bloggers liken dit: