Artikel in SC: PPS biedt gouden kansen bij bezuinigen

6 oktober 2011

Voor het artikel in SC klik hier.

 

Advertenties

Het belang van integratie

4 oktober 2011

Ketenintegratie is geen doel op zich. Het komt voort uit de behoefte van opdrachtgevers om ontzorgd te worden.

Je wilt je energie steken in je core business, niet in allerlei randzaken en je wilt daar al helemaal niet allerlei verschillende partijen voor benaderen en hun werkzaamheden coördineren. Daar is bijgekomen het inzicht in de voordelen van het integreren van onderdelen. Zowel in de vorm van ontwerp en exploitatievoordelen, maar ook door de kleinere kans op fouten in de realisatiefase.

Het is belangrijk de integratie vast te houden. Opdrachtgevers zijn nog wel eens geneigd om wat krenten uit de pap te willen halen. Daarmee doe je zowel de functionele als de financiële voordelen teniet.

Als je bijvoorbeeld wel wilt dat de marktpartij al het glaswerk realiseert, maar je wilt je eigen glazenwasser het laten onderhouden, zal de marktpartij andere oplossingen kiezen dan wanneer je dit integraal bij hem neerlegt. Als het voor de marktpartij interessant wordt, kan het je als opdrachtgever ook wat opleveren. Niet alleen in geld, ook in kwaliteit en meer waarde.

Kom naar de boekpresentatie en lees de interviews in Podium en VNG-Magazine over PPS Stap voor Stap

23 september 2011

Het boek Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap is inmiddels uitgegeven door Sdu.

Op 5 oktober om 14:00 uur is de boekpresentatie in boekhandel Selexyz in Den Haag, waar u de discussie over PPS aan kunt gaan met de auteur en een panel van prominenten, zoals hoogleraar Nijenrode Jacques Reijniers, voorzitter Bouwend Nederland Elco Brinkman en directeur Pianoo Wouter Stolwijk.

U bent vanaf 13:30 uur van harte welkom, het is gratis en u kunt zich aanmelden via de e-mail pps@sdu.nl. Na afloop drinken we graag nog een glaasje met u.

Ik hoop dat het een interactieve discussie wordt!

Hier vindt u de interviews die zijn gepubliceerd in

Podium

VNG-Magazine

PPS vraagt iets anders van marktpartijen: van uitvoeren naar oplossen

6 september 2011

Letterlijk kan er iets zijn opgenomen in de functionele specificaties, maar soms kan iedereen begrijpen dat er iets anders bedoeld is. Hoe gaan marktpartijen hiermee om?

Marktpartijen zijn gewend om bij traditionele projecten voor elke activiteit meerwerk te rekenen. Bij PPS gelden andere voorwaarden. Daar moet het consortium met een oplossing komen zonder dat daar een extra vergoeding tegenover staat, want ze moeten voldoen aan de prestaties en ontvangen daarvoor een vastgestelde vergoeding. De manier waarop wordt voldaan aan de prestaties kan echter verschillen van de manier die de opdrachtgever in gedachten had.

Het consortium heeft de vrijheid om oplossingen te kiezen die haar het beste lijkt. De opdrachtgever moet leren loslaten en juist niet denken in oplossingen. Op die manier wordt innovatie gestimuleerd. Het consortium moet echter ook wennen aan het verzinnen van oplossingen, want die zijn traditioneel gewend om opdrachten uit te voeren.

Ook de samenwerking met andere partijen, zoals architect, bouwer, beheerder en facilitaire organisaties is niet vanzelfsprekend. Ze hebben allemaal commentaar op hun voorganger. Dat is ook niet verwonderlijk, daar ze traditioneel ook geen rekening met het werk van elkaar hoeven houden.

Bij PPS moeten ze onderling uitmaken wie wat uitvoert, betaalt en ontvangt. De opdrachtgever zit er niet meer zo tussenin als traditioneel.

PPS vraagt iets anders van alle betrokken partijen.

Publicatie

2 september 2011
Deze week ben ik geinterviewd voor het blad Podium van Bouwend Nederland. Dat vond ik leuk! Het komt donderdag, 15 september, uit.

Is uw project haalbaar? Lees het alternatief in “Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap”

25 augustus 2011

Met Publiek Private Samenwerking (PPS) kunt u ambities realiseren die via de traditionele aanbesteding niet haalbaar zijn. Bovendien maakt PPS een hoge kwaliteit tegen 10-15% minder kosten en realisatie binnen de planning mogelijk.  Hoe dat kan leest u in dit boek.

Veel organisaties hebben koudwatervrees als het gaat om PPS en geïntegreerde contracten als DBFMO. Wees gerust: het valt best mee, zolang u maar uw gezonde verstand gebruikt, de wil hebt er iets van te maken en gelooft in de toegevoegde waarde van de markt.

Starten met PPS is geen sprong in het diepe. Dankzij dit boek maakt u stap voor stap kennis met de werkwijze: van initiatief, via exploitatie naar contractmanagement. Do’s en don’ts worden afgewisseld met persoonlijke ervaringen. U krijgt zicht op wat het model in de praktijk inhoudt zodat u vol vertrouwen aan de slag kunt met PPS.

Bent u als bestuurder, manager, inkoper of beleidsambtenaar vanuit de juridische, economische en/of financiële invalshoek betrokken bij vastgoedprojecten? Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, ziekenhuis, school of juist bij een marktpartij? Laat u nu goed informeren over aantrekkelijke mogelijkheden in deze tijden van bezuiniging. Pak uw kans!

Met uitgebreide uitleg én praktijkgerichte tips wordt u in 10 stappen geleid naar het samenwerkingsmodel van de toekomst!

It takes two to Tango!

Voorzitter PPS Netwerk Nederland
Prof. dr. Willem Vermeend, voorzitter PPS Netwerk Nederland ziet flinke potentie voor pensioenfondsen om Nederlandse PPS-projecten te financieren en ziet net als Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, juist in het huidige tijdsgewricht kansen voor PPS. Lees hun visie in het Voorwoord!

Meteen bestellen? http://www.sdu.nl/catalogus/9789012573900

Meerwaarde is leuk, maar wat wordt mijn jaarlast?

23 augustus 2011

Doel van PPS is meerwaarde.

Voorafgaand aan de keuze voor de manier van aanbesteden wordt de Publiek Private Comparator (PPC) uitgevoerd. Dit is een tool om te bepalen of PPS meerwaarde levert ten opzichte van de meest waarschijnlijke traditionele aanbesteding. Het is een raming van kosten, opbrengsten en risico’s.

Van belang voor de analyse zijn de uitgangspunten en behoeften van de gebruiker, zoals welke facilitaire dienstverlening uitbesteed gaat worden. De feitelijke toedeling van kosten is afhankelijk van de gekozen contractvorm. Bij innovatieve contracten kan er een verschuiving plaatsvinden van de kosten naar de markt. Het (toekomstige) financieel beleid speelt dan ook een belangrijke rol bij de input en output van de PPC en de keuze van de contractvorm.

Om te bepalen of er financiële meerwaarde kan worden bereikt, wordt dit na aanbesteding getoetst met een Public Sector Comparator (PSC). Daartoe worden in een overzicht systematisch kosten, opbrengsten en risico’s bijgehouden, uitgaande van de netto contante waarde van de meest waarschijnlijke traditionele variant. Uiteindelijk resulteert dit in een netto contante waarde en eindrapportage. Dit geeft een goed inzicht in de totale kosten over de levenscyclus van het project.

De gebruiker zal uiteindelijk willen weten wat hij of zij per jaar per saldo moet betalen, de jaarlast. Met de contante waarde van de PSC kan de te verwachten gemiddelde hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding worden berekend. Gemiddeld, omdat de indexatie van de beschikbaarheidsvergoeding afhangt van het specifieke kostenprofiel van een inschrijving en de daarbij horende prijsindices.

Voor aanbesteding moet in elk geval over de jaarlast plús ruimte voor al dan niet beïnvloedbare wijzigingen, de besluitvorming rond zijn en de financiële dekking zijn geregeld.

De conclusie is een vergelijking waaruit blijkt of PPS financiële meerwaarde oplevert ten opzichte van een traditionele aanbesteding.

Deze vergelijking is ook mogelijk voor kleinere projecten.

Op deze manier wordt vooraf duidelijk wat voor jaarlast u mag verwachten.

Wat doet u als uw ambities niet haalbaar blijken?

16 augustus 2011

Bent u ook weer terug? Ziet het er allemaal minder mooi uit dan voor de vakantie?

‘Pps-miljarden blijven onbenut’ is de kop van een interview met bestuursvoorzitter Carel van Eijkelenburg van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) als reactie op een PPS-brief van minister De Jager van Financiën. (Koenen, Cobouw, 2011) ‘…nieuwe toepassingsmogelijkheden liggen juist bij spoorinfrastructuur, energieprojecten en renovaties’, ‘…er ligt een enorme potentie bij universiteiten, scholen, corporaties, ziekenhuizen, zorgprojecten, stadhuizen en brandweerkazernes’. De topbankier ziet mogelijkheden bij led-verlichting of koppeling van renovatie aan energierekeningen. Hij wil liever een groot aantal kleine projecten financieren dan incidenteel megaprojecten. ‘Die opdrachtenstroom kan bij elkaar
groter en gelijkmatiger zijn dan de projecten van het Rijk.’

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft 70 procent marktaandeel in de financiering van DBFM-contracten en steekt graag nog meer geld in dergelijke projecten. De bank vindt de contractvorm aantrekkelijk, want de voorspelbaarheid is hoog en de risico’s zijn laag.

In Nederland staan alleen al zo’n 80.000 kantoorgebouwen. De overheid gebruikt hiervan 20%: de rijksoverheid 11%, lagere overheden 9%. Er liggen enorme kansen voor energiebesparing met PPS. Daarin willen beleggers graag investeren: een duurzaam kantoor betekent voor hen een betere verhuurbaarheid en een hogere restwaarde.
Ook bij nieuwbouw, renovatie en beheer valt grote winst te behalen. (PIANOo-lunch: Duurzaam Inkopen van huisvesting, 2011)

De ESCo en DBFM-variant is een middel om op een budgetneutrale manier energie te besparen. Dit heeft in mijn ogen veel potentie voor bestaande gebouwen in Nederland.

‘Tijdgeest nooit rijper geweest voor PPS dan nu’ zegt Ed Nijpels in een interview over hoe bij PPS alles met alles samenhangt. ‘… de angst voor mislukking van grote projecten is in dit land een soort besmettelijke ziekte, die tot te grote voorzichtigheid leidt. Het aardige is juist dat uit de PPS-ervaringen tot nog toe blijkt dat de projecten binnen budget en op tijd worden opgeleverd. PPS verkleint dus juist het risico voor politici, bestuurders en  ambtenaren.’ (Laverman, buildingbusiness, 2011)

PPS biedt kansen voor ambities die nu onhaalbaar lijken.

Kijk verder, kijk naar PPS.

Financiering door de markt is duurder, dus waarom zou je dat doen?

30 juni 2011

Financiering door de overheid is toch veel goedkoper?

 

De overheid kan toch tegen een lagere rente lenen?

Ja, dat klopt. Maar omdat je de risico’s bij PPS beter belegt, word je Total Cost of Ownership per saldo lager. Het gaat om het risicomanagement dat de bank verricht.

 

Bij PPS hebben beide partijen een langere voorbereidingstijd en daardoor hogere transactiekosten. Dit wordt echter onder meer terugverdiend door een beter ontwerp en optimale afstemming tussen ontwerp en exploitatie, waardoor de bouw- en exploitatiekosten lager uitvallen. Denk aan een efficiëntere, tijdige afstemming tussen architect, bouwer en facilitaire dienstverlener. Het voorkomt reparaties.

Maar ook het creëren van extra bruikbare vierkante meters of extra energiebesparing is mogelijk als de opdrachtgever de markt de ruimte biedt om oplossingen aan te dragen. Het wordt ook terugverdiend door een betere risicoverdeling en daardoor lagere risicowaardering.

Als iets je vak is, kun je de risico’s beter beheersen.

Zonder investering geld besparen? Het kan met ESCo’s.

14 juni 2011

ESCo staat voor Energie Service Company en bestaat uit een consortium van marktpartijen. Een ESCo ontwerpt,  installeert, financiert, onderhoudt (DBFM) en ontvangt naar rato een percentage van de besparingen. Een duidelijke trend naar steeds verdere integratie van disciplines.

Er worden door de ESCo garanties afgegeven op de te realiseren besparingen. Haalt de ESCo dit niet, dan ontvangt zij een navenante vergoeding. Een uitstekende prikkel om marktpartijen te dwingen met realistische besparingsmogelijkheden te komen.

De gemeente Rotterdam gebruikt ESCo’s voor verduurzaming van bestaand vastgoed. De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt per gebouwgroep duurzamer gemaakt door het treffen van energiebesparende maatregelen.

Het eerste aanbestedingstraject op dit gebied is een energie prestatie contract uit 2010 voor 9 zwembaden. Hierbij is geen volledig programma van eisen aanbesteed, maar zijn functionele eisen in ruimere zin geformuleerd, die nader zijn gecommuniceerd via een concurrentiegerichte dialoog.

De ESCo’s krijgen streefwaarden mee en bepalen zelf hoeveel ieder met zijn eigen methode kan besparen. Het gaat de gemeente er niet om hoe, maar hoeveel er wordt bespaard, zodat zij haar doelstellingen kan halen. Die doelstellingen zijn minder energieverbruik – budgetneutraal voor de gemeente – en tenminste een gelijkblijvend maar liefst hoger comfortniveau van de zwembaden, plus het vastgoed moet er kwalitatief op vooruit gaan.

Wat wil je als opdrachtgever nog meer? Nou dat het contract flexibel moet zijn. En ook dat is mogelijk gebleken.

Na de zwembaden zijn de theaters en de scholen aan de beurt.

Je kunt de energiescope natuurlijk ook uitbreiden, bijvoorbeeld met luchtkwaliteit.

 

Wie volgt?


%d bloggers liken dit: