Archive for juni, 2011

Financiering door de markt is duurder, dus waarom zou je dat doen?

30 juni 2011

Financiering door de overheid is toch veel goedkoper?

 

De overheid kan toch tegen een lagere rente lenen?

Ja, dat klopt. Maar omdat je de risico’s bij PPS beter belegt, word je Total Cost of Ownership per saldo lager. Het gaat om het risicomanagement dat de bank verricht.

 

Bij PPS hebben beide partijen een langere voorbereidingstijd en daardoor hogere transactiekosten. Dit wordt echter onder meer terugverdiend door een beter ontwerp en optimale afstemming tussen ontwerp en exploitatie, waardoor de bouw- en exploitatiekosten lager uitvallen. Denk aan een efficiëntere, tijdige afstemming tussen architect, bouwer en facilitaire dienstverlener. Het voorkomt reparaties.

Maar ook het creëren van extra bruikbare vierkante meters of extra energiebesparing is mogelijk als de opdrachtgever de markt de ruimte biedt om oplossingen aan te dragen. Het wordt ook terugverdiend door een betere risicoverdeling en daardoor lagere risicowaardering.

Als iets je vak is, kun je de risico’s beter beheersen.

Zonder investering geld besparen? Het kan met ESCo’s.

14 juni 2011

ESCo staat voor Energie Service Company en bestaat uit een consortium van marktpartijen. Een ESCo ontwerpt,  installeert, financiert, onderhoudt (DBFM) en ontvangt naar rato een percentage van de besparingen. Een duidelijke trend naar steeds verdere integratie van disciplines.

Er worden door de ESCo garanties afgegeven op de te realiseren besparingen. Haalt de ESCo dit niet, dan ontvangt zij een navenante vergoeding. Een uitstekende prikkel om marktpartijen te dwingen met realistische besparingsmogelijkheden te komen.

De gemeente Rotterdam gebruikt ESCo’s voor verduurzaming van bestaand vastgoed. De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt per gebouwgroep duurzamer gemaakt door het treffen van energiebesparende maatregelen.

Het eerste aanbestedingstraject op dit gebied is een energie prestatie contract uit 2010 voor 9 zwembaden. Hierbij is geen volledig programma van eisen aanbesteed, maar zijn functionele eisen in ruimere zin geformuleerd, die nader zijn gecommuniceerd via een concurrentiegerichte dialoog.

De ESCo’s krijgen streefwaarden mee en bepalen zelf hoeveel ieder met zijn eigen methode kan besparen. Het gaat de gemeente er niet om hoe, maar hoeveel er wordt bespaard, zodat zij haar doelstellingen kan halen. Die doelstellingen zijn minder energieverbruik – budgetneutraal voor de gemeente – en tenminste een gelijkblijvend maar liefst hoger comfortniveau van de zwembaden, plus het vastgoed moet er kwalitatief op vooruit gaan.

Wat wil je als opdrachtgever nog meer? Nou dat het contract flexibel moet zijn. En ook dat is mogelijk gebleken.

Na de zwembaden zijn de theaters en de scholen aan de beurt.

Je kunt de energiescope natuurlijk ook uitbreiden, bijvoorbeeld met luchtkwaliteit.

 

Wie volgt?

Publiek Private Samenwerking biedt kansen voor gemeenten en onderwijsinstellingen!

7 juni 2011

Meer dan ooit wordt in deze tijd door lokale overheden gekeken naar alternatieve methoden van realisatie en exploitatie, zoals PPS, om alsnog ambities te realiseren.

PPS biedt de mogelijkheid om meerwaarde te realiseren: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld.

Er zijn voordelen voor gemeenten mogelijk:

  • Huisvestingskosten zijn voorspelbaar en beheersbaar
  • Rendabele exploitatie – en daarmee canons/beheervergoedingen voor de gemeente – mogelijk maken door samenwerking, contractvorming en advisering, doordat PPS het risicoprofiel voor gemeenten verkleint en de spreidingsmogelijkheden voor investeringen vergroot.

PPS heeft ook scholen veel te bieden.

Denkt u maar aan voorspelbare en beheersbare huisvestingskosten en een goedkopere exploitatie.

Verbetering van de doelmatigheid, efficiency en effectiviteit van de ontwikkeling, beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed.

De verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit ligt bij de partij die dat het beste kan beheersen.

Rendabele exploitatie blijkt mogelijk door samenwerking, contractvorming, advisering en management.

Dit komt onder meer doordat PPS het risicoprofiel voor opdrachtgevers verkleint en de spreidingsmogelijkheden voor investeringen
vergroot. Je moet het wel integraal aanpakken, anders kun je wachten op onderhoudsproblemen en een stijging van de energierekening.

PPS is in gemeenteland al toegepast, o.a. bij het Montaigne Lyceum in Den Haag (DBFMO, 16% financiële meerwaarde), PPS Campus Internationale School Eindhoven (DBFMO, oplevering aug. 2012) en scholen in Joure en Capelle (DBFM).

Met een beetje slim bundelen kunt u ook voldoende kracht en schaalgrootte creëren. Zoals een huisvestingscoöperatie van schoolbesturen in Breda, waarbij de gemeente niet direct opdrachtgever is en meerdere projecten kunnen worden gecombineerd.

Vanaf 175 leerlingen kun je middels PPS een kostendekkende school realiseren.

Marktpartijen kunnen ook effectievere samenwerkingen aangaan, waardoor het mkb mee kan doen.

Een plan dat nog verder gaat loopt in de drie noordelijke krimpprovincies. Binnen tien jaar ontwikkelen 260 kleine, sterk door krimp getroffen scholen zich door tot een geringer aantal moderne brede scholen, met passend onderwijs en huisvestingsconcepten. Financiers staan in de rij.

Hoezo is PPS niks voor maatschappelijk vastgoed?


%d bloggers liken dit: